Prawo ubezpieczeń społecznych

Szczerzę, przyznam, że dziedzina prawa równie silnie nielubiana zarówno przez prawników, jak i osoby, które muszą się z nią stykać bezpośrednio czyli osoby fizyczne i przedsiębiorców.

 

Kancelaria jednak postawiła sobie za cel specjalizację w tej dziadzienie prawa, z zaangażowaniem i sukcesami walczy w imieniu i na rzecz Klientów z Organem Rentowym (z ZUSem)  i co najważniejsze lubię to robić.

 

Korzystając z usług Kancelarii uzyskasz pomoc prawną m.in w zakresie:

 • doradztwa w zakresie optymalizacji obciążeń ZUS;
 • doradztwa w zakresie wszelkich świadczeń, zasiłków, które przysługują Przedsiębiorcą oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę,  a szerzej podlegających pod ubezpieczenia społeczne (w tym m.in. zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki pogrzebowe, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne);
 • prawa do emerytury (w tym m.in. emerytury wcześniejsze za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury w wieku powszechnym, emerytury pomostowe, emerytury rolnicze);
 • prawa do renty (w tym m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową);
 • podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym; zbiegi ubezpieczeń;
 • ustalenia wysokości kapitału początkowego;
 • zwrotu świadczeń nienależnie pobranych;
 • odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
 • określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia.

Kancelaria oferuje pomoc w pisaniu odwołań od wszelkich decyzji ZUS, oraz reprezentuję swoich Klientów, w zakresie m.in:

 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie zaniżania przez ZUS wysokości zasiłków;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podlegania pod ubezpieczenia społeczne;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umowy o pracę;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie obniżania wynagrodzenia za pracę skutkującego w dalszej konieczności obniżeniem wysokości zasiłków;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umów cywilnoprawnych i zobowiązujących do zapłaty zaległych, czasem wielotysięcznych składek ZUS;
 • Sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, odwołania od decyzji ZUS nie przyznających prawa do rent.

 

Nie straszne, są dla mnie zarówno dokumenty rozliczeniowe, zgłoszeniowe, jak i praca na programie PŁATNIK.

 

To wszystko powoduję, iż z nieszablonowych rozwiązań kancelaria posiada umiejętności pozwalające przeprowadzić audyt dokumentacji zusowskiej, jeśli taka będzie potrzeba.

Mogę reprezentować Klienta w trakcie kontroli ZUS.

A nawet dokonać korekt dokumentów ZUSowskich, do których organ rentowy zobowiąże Przedsiębiorcę.

 

Kancelarię sygnuję własnym imieniem i nazwiskiem – dlatego, że biorę całą odpowiedzialność na własną osobę.

Nie oznacza to jednak, że działam sama. Współpracuje z wieloma osobami – zarówno radcami prawnymi, jak i pracownikami działów kadr i płac, pracowniami ZUSu, inspektorami BHP oraz doradcami podatkowymi z różnych rejonów Polski.

Twoje interesy będą w dobrym rękach. Wspólnie możemy zapewnić Ci wszechstronną opiekę i bezpieczeństwo.

 

Zasady współpracy – moje wynagrodzenie.

Zawsze  przed rozpoczęciem współpracy precyzyjnie wspólnie określimy zakres zlecenia, zdecydujemy wspólnie w czym mogę Ci pomóc. Ustalony zakres zlecenia będzie determinował wysokość mojego wynagrodzenia.

Będzie ono uzależnione od nakładu pracy jaki muszę ponieść. Istotna jest również ewentualna wartość przedmiotu sporu oraz miejsce wykonywania zlecenia. Mam również na uwadze Twoje możliwości finansowe.

Możliwości wynagrodzenia może być sporo:

 • jeżeli będzie to jednorazowa porada – podam konkretną kwotę mojego wynagrodzenia;
 • jeśli będzie to stała współpraca – możemy wspólnie dojść do wniosku, że korzystniejsze będzie wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne;
 • jeżeli będę Ciebie reprezentować w sądzie – dobrym rozwiązaniem będzie wtedy wynagrodzenie podstawowe w określonej stawce, połączone z tzw. wynagrodzeniem za sukces (w tym modelu część ryzyka prowadzenia Twojej sprawy przechodzi na mnie –  dodatkowe wynagrodzenie zapłacisz tylko, kiedy osiągniemy zamierzony cel).

Najważniejsze – nie obawiaj się wysłać zapytania, zwrotnie otrzymasz wycenę mojej pomocy. I decyzja czy z niej skorzystać będzie należała tylko do Ciebie.